استیکر و حروف برجسته

حروف برجسته

بـرای تبلیغــات چــه در فضــای داخلــی و یــا فضــای خارجــی میتــوان از چــاپ اســتیکر و وینیــل اســتفاده کــرد. اســتیکر یــا وینیــل از یــک لاــه نــازک تشــکیل شــده و معمــولا پشــت آن چســبدار اســت. ایــن محصــول قابلیــت چــاپ محتــوای تبلیغاتــی دارد و میتــوان از آن بــرای اســتعمال در محلهــای مختلــف ثابــت یــا متحــرک بــه منظــور نمایــش تبلیغــات اســتفاده کــرد، چــرا کــه دوام قابــل قبولــی در برابــر شــرایط محیطــی مثــل نــور خورشــید، بــاد و بــاران دارد. در چــاپ اســتیکر از جنــس PVC اســتفاده میشــود.

استیکر

حروف برجسته

حروف برجسته