تابلو دیواری

تابلو دیواری

تابلو دیواری 1024 1024 ریحان ساین

تابلو های دیواری

تابلـو هایـی هسـتند کـه اطلاعـات یـک اتـاق یـا فضـا را نمایـش مـی دهنـد و بـه سـر درب همـان اتاق یـا فضا نیـز متصل مـی شـوند. در رنـگ و طـرح، ایـن تابلـو هـا از کانسـپت مجموعه تبعیت می کننـد. متریال مورد اسـتفاده این تابلوها شـامل: ورق پلکسـی گلاس، ورق مولتی اسـتایل، اسـتیکر، ترموود و ورق اسـتیل می باشد.

تابلو اماکن

تابلو قوانین

تابلو پلاک