تابلو نما

تابلو نما

تابلو نما 502 615 ریحان ساین

تابلو های نما

ایــن نــوع تابلــو هــا بــرای معرفــی فضــای تجــاری و اداری مربوطــه بــه ســر درب آن فضــا نصــب میشــوند . از ایــن تابلــو بــرای دیــده شــدن و معرفــی اســتفاده مــی شــود و در نتیجــه باعــث کســب درامــد میشــود .متریــال هــای مــورد اســتفاده تابلــو نمــا شامل: ورق کامپوزیت، ترموود، پلگسی گالس، حروف نئون می باشد.