انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال 1440 960 ریحان ساین

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال

تابلو کتیبه (افقی):

مستقیماً منطبق و متصل به دیوار خارجی بنا یا عناصر سازه ای به صورت موازی با دیوار خارجی بنا، نصب می گردد و به صورت عمود بر دیواره یا نما و سازه نصب می شوند.

تابلو نما

تابلو وعلائم تصویری افست (عمودی):

به صورت عمود بر دیواره یا نما و سازه نصب می گردد.

تابلو و علائم تصویری حجم دار:

ضخامت آنها بیش از6 سانتیمتر بوده و یا در آنها از عناصر حجم دار که بیش از 6 سانتیمتر ضخامت دارند استفاده شده باشد.

 

 


تابلو و علائم تصویری روی بام:

هر نوع علامت تصویری که بر بام ساختمان نصب گردد.

 

 

 

 

تابلو و علائم تصویری ایستاده (با پایه مستقل):

توسط پایه نگهدارنده روی زمین قرار میگیرند و پایه نگهدارنده می تواند سازه خاص تابلو یا نرده یا دیوار باشد.

تابلو و علائم تصویری متحرک:

تمام یا بخشی از آنها به منظور خاصی حرکت می کند.

تابلو و علائم تصویری قابل حمل:

قابلیت جابجایی به مکانی دیگر دارند.

شیشه نویسی:

هر آگهی منسوب، منقوش و متصل به سطح شفاف ویترین و یا قرار گرفته در پشت شیشه که از بیرون قابل تشخیص باشد، شیشه نویسی محسوب می‌شود.

پلاک:

تابلوهای کوچک با حداکثر مساحت تعیین شده در مقررات هستند که پیام هایی چون معرفی کاربری های مستقر در بنا را دارد.

پرچم:

علائمی منصوب بر پایه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و… است.