انواع ساین

تابلو آویز

تابلوهایـی هسـتند کـه اطلاعـات همـان طبقـه و یـا اماکن مهم در طبقـات دیگر را ارائه مـی کنند ...

تابلو دیواری

این تابلوها عمدتاً برای نمایش بخشهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند...

تابلو تجهیزات ایمنی

این تابلوها جهت اطلاع رسانی کامل در مورد ایمنی، سلامت افراد و محیط زیست در محل های مربوطه نصب می گرد...

لایت باکس

از این نوع تابلوها جهت معرفی برند، محصولات، عملکرد و فعالیت آن استفاده میشود و به نوعی هویت کسب و کا...

تابلو نما

این نوع تابلو ها برای معرفی فضای تجاری و اداری مروطه در سر درب آن فضا نصب میشوند، کـه بـاعـث دیده شد...

بیلبورد و توتم

این تابلوها نوعی از تابلوهای سایز بزرگ به هدف تبلیغات یا راهنمایی مخاطب هستند...

حروف برجسته

بــرای تبلیغــات چــه در فضــای داخلــی و یــا فضــای خارجــی میتــوان از چــاپ اســتیکر و حروف برجس...