انواع کاربرد تابلوهای راهنما

علائمی شامل ترکیبی از شکل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه های تصویری که حاوی پیام مشخصی باشند.

علائم ایمنی:

علائمی هستند که توسط تابلو، رنگ، علامت نورانی یا علائم صوتی، ارتباط کلامی یا علائم ناشی از حرکت دست، توصیه ها ،اطلاعاتی درباره ایمنی عمومی و بهداشت کار را انتقال می دهند. این علائم شامل تابلوها، علائم نوری، علائم صوتی و علائم کلامی می‌گردند.

تابلوها و علائم تصویری:

علائمی شامل ترکیبی از شکل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه های تصویری که حاوی پیام مشخصی باشند. این علائم ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده و به ساختمان یا دیواری الصاق یا روی زمین، نرده و امثال آن قرار گیرند.

تابلوهای ایمنی در ساختمان ها و کارگاه ها:

علائمی هستند که دارای پیام‌های منع کننده کاری خطرزا یا هشدار وجود خطری و الزام به انجام کاری یا راه های گریز از خطر و کمک های اولیه باشد .

تابلوی معرف کاربری:

تابلوی است که دارای هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشکال، تصاویر، تزیینات، نمادها یا نظائر آنها باشد. به منظور پیام رسانی درباره معرفی کاربری در همان ملک یا ساختمان نصب شود و از معبر عمومی قابل رویت باشد.تابلوی تبلیغاتی:

تابلوی است که اشاره به کسب، خدمات یا تسهیلات و تاسیساتی می‌کند که معرف کاربری های موجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولین پیامی را ارائه دهد.

تابلوی نام ساختمان و مجتمع های تجاری:

تابلوی است که به منظور معرفی ساختمان در محل های مجاز نصب می گردد.

تابلوی راهنمای مسیر:

تابلویی است که در حریم خیابان‌ها و یا سایر فضاهای شهری قرارگرفته و اشاره به محل وقوع کاربری، مقصد یا مسیر مناسب برای مراجعه مردم می نماید