بیلبورد

بیلبــورد بــی شــک یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای رســانه هــای محیطــی بــه شــمار مــی رود. پیــام تبلیغاتــی و طــرح بیلبــورد تاثیــر شـگرفی بـر میـزان اثربخشـی برذهـن رهگـذران دارد. بیلبـورد شـامل دو نمونـه ایسـتاده و دیـواری اسـت کـه خـود آن در دو نمونـه الیــت باکــس و پروژکتــوری ســاخته مــی شــود. اخیــرا طراحــان خــود را در قالــب چهــار گــوش بیلبــورد محصــور نمــی کننــد و عناصــر کلیـدی طـرح از محـدوده ی بیلبـورد فراتـر مـی رود. بـرای جذابیـت و خوانایـی بیشـتر طـرح، از حـروف نـوری نیـز اسـتفاده مـی شـود.

توتم یا لوح راهنما

توتم یا لوح راهنمای ایسـتاده به اسـتندی اطلاق می شـود که در ورودی مجتمع های پر رفت و آمد نصب می گردد. معمولا این اسـتند برای معرفی اطلاعات مکان و راهنمای مراجعین اسـتفاده می گردد . این سـازه در متریال ، نوع چاپ و ابعاد به تناسـب نیاز مشتری طراحی و ساخته می شود.

بیلبورد و توتم - ریحان ساین
بیلبورد و توتم - ریحان ساین
بیلبورد و توتم - ریحان ساین
ریحان ساین