تابلو آویز

تابلو آویز

تابلو آویز 1024 1024 ریحان ساین

تابلو های آویز

تابلوهایـی هسـتند کـه اطلاعـات همـان طبقـه و یـا اماکن مهم در طبقـات دیگر را ارائه مـی کنند. این تابلو ها علاوه بر آسـان نمودن مسـیریابی بـه دلیـل تنـوع زیـاد در طـرح و رنـگ و ابعاد در جذابیت فضا نقش بسـزایی دارند و عبور و مرور افراد را تسـهیل می کند. از کانسـپت کلی مجموعه تبعیـت مـی کننـد و تابلـو هایـی هسـتند که از سـقف به وسـیله دو رشـته سـیم بکسـل اتصـالات فلـزی یا دسـتک هایی آویـز می شـوند. متریال هـای مـورد اسـتفاده تابلـو آویـز شـامل: پروفیـل آلمینیـوم، ورق پلکسـی گلاس ورق مولتـی اسـتایل اسـتیکر، اتصـالات و نـور اس ام دی اسـت.


تابلو آویز نوری


تابلو آویز غیر نوری