تابلو تبلیغاتی

تابلو تبلیغاتی

تابلو تبلیغاتی 502 615 ریحان ساین

تابلو های تبلیغاتی (لایت باکس ها)

ایــن تابلــو بــرای معرفــی برنــد، محصــوالت، عملکــرد و فعالیــت آن اســتفاده مــی شــود و ایــن امــر زمینــه را بــرای افزایــش ارتبــاط بــا مشــتریان فراهــم مــی آورد. ایــن تابلوهــا در واقــع هویــت کســب و کار بــه حســاب مــی آینــد متریــال مــورد اســتفاده تابلــو تبلیغاتــی شــامل: ورق کامپوزیــت، فلکســی فیــس، بنــر، حــروف نــوری و … مــی باشــد.

لایت باکس مدل تکست تایل

لایت باکس مدل اسنپی

لایت باکس مدل فلکسی