تابلو های نما

ایــن نــوع تابلــو هــا بــرای معرفــی فضــای تجــاری و اداری مربوطــه بــه ســر درب آن فضــا نصــب میشــوند . از ایــن تابلــو بــرای دیــده شــدن و معرفــی اســتفاده مــی شــود و در نتیجــه باعــث کســب درامــد میشــود .متریــال هــای مــورد اســتفاده تابلــو نمــا شامل: ورق کامپوزیت، ترموود، پلگسی گالس، حروف نئون می باشد.

تابلو نما - ریحان ساین
تابلو نما - ریحان ساین
تابلو نما - ریحان ساین
ریحان ساین