تابلو ایمنی (HSE)

تابلو ایمنی (HSE)

تابلو ایمنی (HSE) 1024 1024 ریحان ساین

تابلو های ایمنی (HSE)

ایــن تابلــو هــا جهــت اطــاع رســانی کامــل در مــورد ایمنــی افــراد و حفــظ محیــط زیســت در محیــط فعالیــت آن هــا نصــب مــی شــود. ایــن تابلــو هــا باعــث درک صحیــح افــراد از محیــط فعالیتشــان شــده وســبب میشــود بــا ایمنــی بیشــتر بــه فعالیتشــان بپردازنـد همچنیـن ایـن تابلوهـا در شـرایط خطـر و اضطـراری بـه درسـتی افـراد را بـه پلـه هـای فـرار و خروجـی هـا هدایـت میکنـد.
هدف کلی از نصب و استفاده این نوع تابلو ها تامین سالمت،بهداشت و ایمنی است. متریال های مورد استفاده تابلو ایمنی شامل: ورق پلکسی گالس،ورق مولتی استایل،اس ام دی متری و یراق و اتصالت می باشد.

خروج اضطراری

ایمنی و  آتش نشانی