تابلو راهنمای طبقات

تابلو راهنمای طبقات

تابلو راهنمای طبقات 1024 1024 ریحان ساین

تابلو های راهنما طبقات

بـه طـور معمـول هـر سـاختمان جهـت معرفـی تمامـی واحـد هـای مختلـف خـود نیازمنـد تابلـو راهنمـا طبقـات مـی باشـد کـه همـه‌ی اطلاعات طبقــات مختلــف روی آن تابلــو منعکــس میشــود ایــن تابلــو هــا بــرای ســرعت بیشــتر مســیر یابــی در یــک بیمارســتان، بــرای ســر در گمــی کمتــر در یــک فــرودگاه و بــرای پرســش هــای کمتــر از مســئولین در یــک مرکــز تجــاری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد

تابلو راهنمای طبقات دیواری

تابلو راهنمای طبقات ایستاده