ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری 1166 1554 ریحان ساین

تابلو خروج اضطراری

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری

در چه مکان هایی چراغ های خروج اضطراری باید نصب شود؟

در راه پله ها چراغ های اضطراری باید در داخل محوطه پلکان، متصل به سیستم برق اضطراری باشند و حداقل یک چراغ سفید رنگ در هر پاگرد طبقه با یک علامت نورانی خروج اضطراری از داخل نورپردازی شده بر روی درب خروج قسمت خارج یا خیابان نصب شود ضمناً باید چراغ سفید رنگ دیگری نیز در پاگرد وسط طبقات( که می‌تواند متصل به سیستم برق اضطراری نباشد) قرار داشته باشد.

روشنایی چراغ های اضطراری:

روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید از ۴۰ وات کمتر و چراغ های کنار هر پله می تواند ۱۰ وات باشند؛ اما سایر چراغ های اضطراری نباید  ضعیف تر است ۲۵ وات باشند. در تغییر مسیر راهها و گذرگاه‌های خروجی یا تقاطع آنها با راهرو های عمومی و پله ها، باید یک چراغ سفید متصل به سیستم برق اضطراری نصب گردد. این چراغ ها باید دربالای هر علامت راهنما،  هر درگاهی و راه فرار از حریق در بیرون ساختمان نیز نصب شوند مگر در صورتی که مسئولان نورپردازی موجود خیابان را برای روشنایی آن محیط کافی بدانند.

خروج اضطراری

ضرورت استفاده از چراغ سفید خروج اضطراری:

در هر راهرو عمومی گذرگاه خروج اضطراری برای فرار از حریق باید حداقل یک چراغ اضطراری سفید رنگ برای هر ۲۴ متر طول راهرو یا بخش‌های وابسته آن، داشته باشد و باید روشنایی عمومی که به سیستم چراغ های اضطراری متصل نمی گردد تکمیل کننده این چراغ ها باشد.در صورتیکه تعداد چراغ ها از یک چراغ اضطراری و یک چراغ عادی کمتر نباشد، می توان از چراغ های اضطراری برای تامین نور عمومی نیز استفاده کرد.

تابلو ایمنی

خیرگی روشنایی اضطراری:

 

خیرگی در مسیرهای نجات ممکن است باعث دشواری در پیدا کردن مسیر خروج گردد. روشنایی اضطراری باید به گونه ای باشد که برای یک فرد ناشناس، کلیه موانع و پله ها، علامات خطر و غیره قابل تشخیص باشد. معمولاً زمانی که از چراغ های معمولی برای روشنایی اضطراری استفاده می شود خیرگی مشکل چندانی ایجاد نمی کند ولی زمانی که از پروژکتور برای روشنایی اضطراری در مسیرهای نجات استفاده می شود، ممکن است خیرگی ناشی از این چراغ ها عامل آزار دهنده ای باشد.

ارتباط کلامی مستقیم