نقش نور در علائم ایمنی

نقش نور در علائم ایمنی

ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها

علائم تصویری استفاده شده ممکن است تفاوت های ناچیزی با علائم مشخص شده داشته باشند چنین علائمی به شرط آنکه دارای مفهوم بوده و در تصمیم گیری مانع ایجاد نکند، مجاز است. بازتاب نوری و تیرگی رنگ تابلو باید طوری باشد که به راحتی قابل رویت و درک باشد.تابلوها و علائم تصویری ایمنی باید در ارتفاع مناسب و دردید چشم نصب شوند. در مکان‌هایی که نور طبیعی ضعیف است، باید از رنگهای بازتاب نور و خود نور و مواد شبرنگ و یا از نور مصنوعی استفاده کرد.

ضوابط کلی استفاده از علائم نوری

این تابلوها باید روشن و قابل رویت بوده اما باعث خیره شدن چشم نشود.

رنگ علائم نوری ایمنی باید هماهنگ و مطابق جدول رنگ های ایمنی باشد.

به منظور جلوگیری از سردرگمی از به کار بردن چند علامت هشدار ایمنی نوری در کنار یکدیگر یا در نزدیکی یک منبع نور مشابه اجتناب شود.

اگر یک علامت نوری بتواند به دو شکل روشن دائمی و یا چشمک زن و گردان عمل نماید در موارد لازم از حالت چشمک زن و گردان استفاده گردد تا باعث القاء میزان خطر بالاتر و فوریت بیشتر شود.