محدودیت مکان نصب انواع تابلو ها

محدودیت مکان نصب انواع تابلو ها

فاصله از خطوط برق فشار قوی:

محل نصب تابلوها و سازه علائم و دستگاه‌های انتشار دهنده آنها باید حداقل 1/80متر فاصله افقی و 3/60متر فاصله عمودی از خطوط انتقال برق فشار قوی داشته باشد.

فاصله از پله فرار و خروجی ها:

تابلوها باید به گونه‌ای ساخته شوند که هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجی ها نباشند.مسدود نکردن روزنه ها:

تابلوها و علائم تصویری نباید مانع عبور هوا و نور به داخل بنا شوند. تابلوهایی که در 1/5متری دیوار خارجی بناهای دارای درهای بازشو ساخته می شوند، باید از جنس مواد نسوز و یا پلاستیک های تایید شده باشند.

در بالاترین نقطه همه ساختمان ها و سازه های بلند تر از ۲۰ متر باید حداقل یک علامت نوری قرمز رنگ نصب گردد. در داخل ساختمان ها، تابلو های مشخص کننده راه های خروج و محل وسایل اطفای حریق به علت جمع شدن دود ناشی از حریق در بالا باید در ارتفاع پایین تر از سقف نصب گردد در محل‌هایی با احتمال خطر یا وجود مواد قابل اشتعال زیاد،علاوه بر علائم و تابلوهای الزامی، نصب تابلوهای کوچک دیواری در ارتفاع نزدیک کف و حتی علائم روی زمین توصیه می‌شود.