مفاهیم اجزای تابلوها

مفاهیم اجزای تابلوهاسازه علائم تصویری و تابلو:

وسیله نگهدارنده سطح اگهی علائم تصویری و تابلوست.

آگهی علائم تصویری و تابلو:

شامل پیام تصویری، رنگ و مطالب انهاست.

سطح علائم تصویری و تابلو:

سطح یکپارچه درون قاب و سازه علائم تصویری و تابلو یا در صورت نبود قاب، سطح یکپارچه اگهی پیام آن است.

مصالح علائم تصویری و تابلو:

مصالح بکار رفته برای ساخت علائم تصویری و تابلو به استثنای تابلوهای موقت بسته به اندازه و نوع آن به عنوان یک سازه باید هماهنگ با مقررات باشد.

علائم و تابلو های نورانی:

علائم هایی با نورپردازی داخلی که سطح آنها از موادی ساخته شده که نور از آن عبور کرده و سطح تابلو روشن و پیام واضح می شود. رنگ و شکل و پیام علائم نورانی ایمنی همانند علائم تصویری ایمنی تابع جدول رنگهای ایمنی است.

علائم نوری پیام های بصری است که انتشار آنها با استفاده از تابش نور های دارای مفهوم رنگ های ایمنی صورت می‌گیرد

علائم نوری:

علائم نوری پیام های بصری است که انتشار آنها با استفاده از تابش نور های دارای مفهوم رنگ های ایمنی صورت می‌گیرد و می‌تواند به صورت ثابت یا چشمک زن با دور و فرکانس خاموش و روشن مختلف پیام خود را ارائه نماید. چنانچه دستگاه علامت دهنده، علامت پیوسته و متناوب نوری منتشر نماید، از علائم متناوب بایستی برای درجات بالای خطر و یا نیازهای فوری استفاده نمود. مدت زمان چشمک زدن علائم متناوب و یا تعداد آن در مدت معین باید طوری باشد که مفهوم پیام ابلاغی به وضوح برداشت شود و از هرگونه تداخل و ابهام با دیگر علائم جلوگیری کند.

انواع تابلو از جهت مدت زمان استفاده:علائم تصویری و تابلوهای موقت:

این تابلوها برای مدتی محدود به نمایش در می آید. در چنین تابلوهایی استفاده از مصالح مقاوم الزامی نیست اما نکات ایمنی باید رعایت گردد.

علائم تصویری و تابلوهای دائم:تابلوهایی هستند که محدودیتی از نظر مدت زمان نصب نداشته باشند. تابلوهایی که جواز نصب آنها دارای زمان محدود است نیز در صورتی که امکان تمدید جواز داشته باشند تابلوی دائم محسوب می گردند.