مفاهیم و خطوط تابلوها

مفاهیم و خطوط تابلوها

مطالب تابلو:در خصوص تابلوهای انتظامی، راهنمای شهری و راهنمای مسیر، مقررات کنوانسیون های بین المللی ملاک عمل خواهد بود. مطالب تابلوهای نام ساختمان محدود به نام و تصویر یا شماره ساختمان می باشد.قوانین مربوط به معرف کاربری تابلوها:

نوع کاربری، شغل، نام خاص، تصویر مناسب با کاربری یا نماد کاربری(پیکتوگرام) علامت تجاری که می‌تواند حاوی سال تاسیس باشد،مجاز است.

دوباره نویسی و تکرار مطالب تابلو ممنوع است این ضابطه شامل تابلوهای تبلیغاتی نمی‌شود.

مطالب تابلو باید از نظر دستور زبان و املا صحیح باشد.

تابلوهایی که مطالب آن ها از نظر نهادهای قضایی کشور یا مسئولان کنترل تابلو بر خلاف عفت عمومی، مصالح اجتماعی تشخیص داده شود و یا به موجب شکایت افراد حقیقی و حقوقی و یا تشخیص نهاد های فوق الذکر مساله آنان را تهدید کند و یا به آنها صدمه بزند، ممنوع است.قوانین مربوط به خطوط تابلوها:

خطوط تابلوها و نحوه درج مطالب به تشخیص مسئولین اجرای مقررات تابلوها، باید خوانا و قابل تشخیص باشد؛ موارد استثنا باید به تایید مراجع ذیربط برسد.

استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلوها الزامی است. ضرورت استفاده از زبان و خط بیگانه در کاربری‌های عمومی اضطراری مانند داروخانه، اماکن درمانی و اورژانس، پلیس و… بسته به تشخیص مسئولین اجرای مقررات تابلو و تبلیغات خواهد بود.

اولویت خط فارسی برخط بیگانگان در کلیه تابلوهای معروف کاربری دو زبانه الزامی است. تنها در مواردی چون تابلوهای سفارتخانه‌ها، کلیساها، انجمن‌های اقلیت‌های قومی و سایر مواردی که کاربری به اتباع خارجی و اقلیت‌های قومی و زبان اختصاص دارد اولویت خط فارسی حذف می‌گردد اما به هر حال در کنار خط بیگانه، خط فارسی نیز باید وجود داشته باشد.

حداکثر اندازه حروف در تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری که در مناطق تجاری ارائه می‌شود، دو سوم ارتفاع تابلو یا ۷۵ سانتیمتر (هرکدام که کمتر باشد) خواهد بود. در مناطق مسکونی این اندازه به دو سوم ارتفاع تابلو یا ۵۰ سانتیمتر( هرکدام که کمتر باشد) محدود می‌گردد.

در تابلوهای معرف کاربری های دوزبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه به میزان حداکثر دو سوم اندازه خط فارسی، مجاز است.