پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومیپیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

کلیه تابلوهای دیواری باید به صورتی روی نمای ساختمان نصب شوند که اگر در ارتفاع کمتر از 5/2 متر نسبت به زمین و کف قرار گیرند، حداکثر پیش آمدگی آنها در حریم معبر عمومی ۱۰ سانتیمتر باشد.

به تابلوهای افست که عمود بر نمای اصلی ساختمان نصب می گردند به شرطی که پیشروی آنها در معبر عمومی حداکثر تا یک سوم عرض پیاده رو و حداقل ۹۰ سانتیمتر از لبه سواره رو فاصله داشته باشند. طبق مقادیر زیر اجازه پیشروی در حریم معبر عمومی داده می شود.

حداقل ارتفاع لبه زیرین تابلو های طره یا هر نوع پیش آمدگی تابلو، در محدوده 15 متری تقاطع خیابانها نباید کمتر از 5 متر باشد.حریم تابلو های مختلفحریم تابلو های انتظامی،راهنمای شهری، راهنمای مسیر به شرح زیر است:

حداقل فاصله لبه بیرونی تابلوها در معابر داخل شهر تا لبه سواره رو باید ۴۵ سانتیمتر باشد در مورد سایر معابر و بزرگراه‌ها و معابر حومه شهر ضوابط شهرداری ها ملاک خواهد بود.

عدم تداخل انواع دیگر تابلوها در این حریم ضروری بوده و باعث افزایش ایمنی عبور و مرور و تمرکز حواس رانندگان و عابرین می‌شود.

حریم تابلوهای معرف کاربری

یک‌ سوم پیاده روها از حد املاک مجاور خیابان به اندازه حداکثر 1/5 متر عرض به شرط باقی ماندن ۹۰ سانتیمتر تا لبه سواره رو حریم نصب تابلوهای معرف کاربری ها می باشد.به لحاظ مشروط بودن اجازه پیشروی تابلو‌های فوق در معابر عمومی محدوده نصب تابلوهای معرف کاربری و تابلوهای انتظامی و راهنمایی شهری باید همواره از هم مجزا باشد.