پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی 1440 960 ریحان ساین

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

کلیه تابلوهای دیواری باید به صورتی روی نمای ساختمان نصب شوند که اگر در ارتفاع کمتر از 5/2 متر نسبت به زمین و کف قرار گیرند، حداکثر پیش آمدگی آنها در حریم معبر عمومی ۱۰ سانتیمتر باشد.

تابلو نما

به تابلوهای افست که عمود بر نمای اصلی ساختمان نصب می گردند به شرطی که پیشروی آنها در معبر عمومی حداکثر تا یک سوم عرض پیاده رو و حداقل ۹۰ سانتیمتر از لبه سواره رو فاصله داشته باشند. طبق مقادیر زیر اجازه پیشروی در حریم معبر عمومی داده می شود. حداقل ارتفاع لبه زیرین تابلو های طره یا هر نوع پیش آمدگی تابلو، در محدوده 15 متری تقاطع خیابانها نباید کمتر از 5 متر باشد.

حریم تابلو های مختلف

حریم تابلو های انتظامی،راهنمای شهری، راهنمای مسیر به شرح زیر است:

  • حداقل فاصله لبه بیرونی تابلوها در معابر داخل شهر تا لبه سواره رو باید ۴۵ سانتیمتر باشد در مورد سایر معابر و بزرگراه‌ها و معابر حومه شهر ضوابط شهرداری ها ملاک خواهد بود.
  • عدم تداخل انواع دیگر تابلوها در این حریم ضروری بوده و باعث افزایش ایمنی عبور و مرور و تمرکز حواس رانندگان و عابرین می‌شود.

تابلو نما

حریم تابلوهای معرف کاربری

یک‌ سوم پیاده روها از حد املاک مجاور خیابان به اندازه حداکثر 1/5 متر عرض به شرط باقی ماندن ۹۰ سانتیمتر تا لبه سواره رو حریم نصب تابلوهای معرف کاربری ها می باشد.به لحاظ مشروط بودن اجازه پیشروی تابلو‌های فوق در معابر عمومی محدوده نصب تابلوهای معرف کاربری و تابلوهای انتظامی و راهنمایی شهری باید همواره از هم مجزا باشد.

تابلو نما                                  تابلو نما